Tranamarka avfallsplass har vært driftet av Steinkjer kommune i flere tiår. Fra 2024 er det krav om at deponi og gjenvinningsstasjon skal ha separate tillatelser til drift. Deponiet fikk ny tillatelse i januar 2024.

Steinkjer kommune, enhet renovasjon søker derfor Statsforvalteren i Trøndelag om ny tillatelse til drift av gjenvinningsstasjonen ved Tranamarka.

Her kan du lese hele rapporten: Kartlegging av fuglefaunaen ved Tranamarka avfallsanlegg 

Ytre miljø

Alle virksomheter som har tillatelse til drift etter Forurensningsloven plikter å sørge for at driften ikke fører til nevneverdig skade på ytre miljø. Ytre miljø er definert som natur, leveområde og livsvilkår for organismer eller grupper av slike. Dette kan påvirkes av utslipp til vann, jord og luft.

For å bedre kunne si noe om påvirkningsgraden, er det gjort en kartlegging av naturverdiene gjennom å se på fuglefaunaen. Det er også gjort en enkel vurdering av vegetasjon og historikk for området.

I løpet av en periode på litt over én måned (april-mai), er det foretatt fem runder med taksering av fuglefaunaen rundt anlegget. 

Fugler er sensitive for endringer i miljøet, og kan derfor si oss noe om hvordan vår tilstedeværelse påvirker deres leveområde. 

37 fuglearter – stort potensiale

Det ble registrert 37 ulike fuglearter, hvorav 5 av disse rødlistede, i løpet av perioden for feltarbeid. Kråkefuglene ravn og kråke, rangerer høyt på lista over arter med flest enkeltindivider. Artene funnet har litt ulike krav til habitat og næringsvalg. Det er funnet både frøspisere, insektetere og rovfugler. Mange av disse artene tiltrekker seg andre rovfugler og smårovvilt – og danner dermed grunnlaget for et dynamisk økosystem.

Det er naturlig å tenke at fuglenes tilstedeværelse i løpet av hekketiden, handler om at vilkårene ligger til rette for vellykket hekking. 

Startpunkt

Rapporten er ikke ment å være konkluderende, men skal bidra til et grunnlag for å si noe om eventuelle endringer i framtiden.